Sprawy rodzinne i rozwodowe

Sprawy rodzinne i  rozwodowe

- pomoc prawna i sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania o rozwód z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie, separację, podział majątku, 

- dochodzenie alimentów na małżonka, dzieci (podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),

- sprawy o powierzenie, ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej czy przywrócenie władzy rodzicielskiej

- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, 

- ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,

- ustanowienie kurateli;

- sprawy o zmianę nazwiska.