Prawo pracy

Sprawy z zakresu prawa pracy 

- bieżące doradztwo prawne w dziedzinie prawa pracy,

- rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, ze skróconym okresem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia

- sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło, umów o pracę tymczasową,

- dochodzenie roszczeń o przywrócenie do pracy,

- dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

- dochodzenie roszczeń pracowników w związku z mobbingiem i dyskryminacją,

- reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy i organami państwowymi,

- reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcami,