Prawo karne i wykroczeń

Prawo karne i wykroczeń

- pełnienie funkcji obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego, a także obrona klienta na każdym etapie postepowania sądowego, 

- pomoc prawna w sprawach o groźby karalne,  zatrzymanie prawa jazdy, oszustwa, kradzieże, zniesławienie, 

- sporządzanie pism w sprawach karnych takich jak: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia, apelacji, 

- reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych,