Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych. Należy pamiętać, że kontaktując się z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub telefonicznie zostają przekazane Państwa dane osobowe.

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (określanego dalej za pomocą skrótu „RODO”).
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Kinga Kaczorek-Mastej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Kaczorek-Mastej”  Komorów 60, 96-214 Cielądz, NIP 8351616475, Regon 521661439.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików Cookies proszę kierować pod adres:

 • e-mail: biuro@radcakaczorek-mastej.pl
 • w formie pisemnej na adres Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Kaczorek-Mastej, Komorów 60, 96-214 Cielądz.


Podstawy prawne i cele związane z polityką prywatności

Administrator Twoje dane osobowe przetwarza w następujących celach:

 1. na podstawie Twojej zgody udzielonej na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w celu umożliwienia kontaktu w zakresie świadczonej pomocy prawnej. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub  poprzez formularz kontaktowy podajesz dobrowolnie dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu,  a także dane przekazane w opisie sprawy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. na podstawie Twojej zgody udzielonej na wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych przez Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie prowadzonych postepowań sądowych, administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. w celu wykonania umowy oświadczenie usług prawnych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. w celach realizacji usługi prawnej (przygotowanie projektu umowy, udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego itp.), a także w celu rozliczenia płatności i wykonania umowy,
 7. w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. w celach związanych z prowadzeniem księgowości i rozliczeń finansowych, jest realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 9. celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. w celu zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, powstałymi w wyniku realizacji usług i wykonanych umów,  będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 11. w celach marketingowych, prawnie uzasadniony interes Administratora do informowania o swojej aktualnej ofercie potencjalnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne i niezbędne do zawarcia lub wykonania usługi prawnej przez Administratora,  w tym prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W związku z czym brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie lub  realizację umowy  przez Administratora.


Udostępnianie Państwa danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe będą przekazywane zewnętrznym osobom trzecim świadczącym na rzecz Kancelarii usługi  m. in. księgowe, utrzymanie systemu informatycznego i hostingu, prawnicy, biegli, podmioty świadczące usługi marketingowe-promocyjne, organy administracji, służby państwowe, sądy, dostawcom usług poczty elektronicznej


Czas przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych (m. in. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przedawnienia zobowiązań podatkowych).


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do przeglądania sowich danych osobowych, zmiany, poprawiania, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora. W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma  wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Głównego Ochrony Danych Osobowych.


Polityka plików „cookies”

 • Informuję, że ta strona używa tzw. plików  „cookies”.
 • Pliki „cookies” , tzw. „ciasteczka” są to dane informatyczne, krótkie pliki tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniach końcowych (komputerach, telefonach itd.), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 • Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, która jest dostostosowana do indywidualnych preferencji.
 • Pliki „cookies” używane są w celach dostosowania zawartości strony internetowej do indywidulanych preferencji Użytkownika, dostosowania zawartości strony do Państwa potrzeb oraz oczekiwań.
 • Pliki „cookies” przechowują informacje  analityczne i statystyczne niezbędne do prawidłowego działania usługi, a także mogą być wysyłane również z serwerów stron do których się odwołujemy np. Facebook.
 • Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, w związku z czym ich zawartość nie pozwala na zidentyfikowanie Użytkownika.
 • Zapisywanie plików „cookies ma na celu zapewnienie Państwu prawidłowego dostępu do korzystania ze strony internetowej.
 • W przypadku uznania, że Pliki „cookies” naruszają Państwa prywatność,  w każdej chwili, możecie Państwo je wyłączyć (jednakże proszę mieć na uwadze, że  odrzucenia plików „cookies” może wpłynąć na działania wybranych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i rodzaje usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług prawnych on-line, a także  sposób zapłaty za wykonaną usługę oraz tryb postępowania reklamacyjnego,
 2. Usługi prawne On-line świadczy radca prawny Kinga Kaczorek-Mastej prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Kaczorek-Mastej, Komorów 60, 96-214 Cielądz , zwana dalej „Kancelaria”
 3. Osoby korzystające z porad prawnych On-line zwane dalej jako„Klient”
 4. Kancelaria świadczy usługi polegające na: udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu projektu umowy, sporządzeniu pisma procesowego, przygotowaniu opinii prawnej, a także innych dokumentów wskazanych przez Klienta, zwana dalej jako „Usługa”
 5. Kancelaria świadczy usługi za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, a także  za pomocą adresu e-mail: biruro@radcakaczorek-mastej.pl


§ 2 Prawa i Obowiązki Stron

 1. W celu uzyskania Usługi prawnej On-line Klient wysyła na adres poczty elektronicznej biuro@radcakaczorek-mastej.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie prawne wraz z wyczerpującymi informacjami dotyczącymi problemu prawnego, z jakim się zmaga. Wysłanie zapytania do Kancelarii nie podlega opłacie.
 2. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z realizacją usług prawnych drogą elektroniczną.
 3. Dla wykonania usługi prawnej On-Line w sposób rzetelny i prawidłowy przez Kancelarię,  Klient zobowiązuje się udzielić Kancelarii,  wszelkich informacji, a także załączyć wszystkie dokumenty związane ze sprawą, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Kancelarii z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy Klient nie przekaże wszystkich informacji związanych ze sprawą, czy też niedokładnie opisze stan faktyczny.
 5. Po otrzymaniu od Klienta zapytania, Kancelaria dokona wyceny usługi, którą prześle do akceptacji Klienta.
 6. Kancelaria ustala wysokość wynagrodzenia indywidulanie z każdym Klientem. Jednakże przed dokonaniem wyceny za usługę prawną On-line Kancelaria może zobowiązać Klienta do udzielenia wyczerpujących informacji dotyczących stanu faktycznego sprawy, a także poprosić o przesłanie niezbędnych dokumentów.
 7. Przesłana Klientowi wycena za usługę prawną On-line nie zobowiązuje Klienta do zawarcia umowy. Wysokość wynagrodzenia za usługę jest wskazywana w kwocie brutto.
 8. W razie akceptacji przez Klienta przedstawionych warunków na wykonanie usługi, Klient dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii.
 9. Kancelaria przystępują do wykonania usługi po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym.
 10. W przypadku, jeżeli Klient dokona zapłaty tylko części wynagrodzenia, umowę uważa się za niezawartą. Kancelaria dokona zwrotu  Klientowi części wynagrodzenia.
 11. Dokonanie przez Klienta zapłaty całości wynagrodzenia jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 12. Termin wykonania umowy zaczyna biec od dnia zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii, z zastrzeżeniem punktu 4,6 oraz 8 niniejszego Regulaminu.
 13. Klient upoważnia Kancelarie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 14. Klient, który zażądał wystawienia faktury Vat wówczas poda dane tj. firmę (nazwe), NIP, Regon, adres.
 15. Faktura Vat jest wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.
 16. W przypadku gdy Klient zwróci się z prośbą wysłania faktury w formie listownej, wówczas Faktura jest przesyłana na prośbę Klienta w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia na adres wskazany przez Klienta.


§ 3 Rozwiązanie Umowy

 1. Każdej ze stron przysługuję prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn.
 2. Prawo do Wypowiedzenia Umowy przysługuje przed upływem połowy terminu wskazanego na wykonanie usługi.
 3. Rozwiązanie Umowy następuję przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, które należy przesłać na adres email Kancelarii: biuro@radcakaczorek-mastej.pl.
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta Kancelaria dokonuję zwrotu wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy.  
 5. Kancelaria ma prawo odmówić wykonanie usługi w przypadku gdy przedstawione przez Klienta informacje, stan sprawy bądź inne szczególne okoliczności uniemożliwiają realizację usługi.


§ 4 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na wykonaną usługę.
 2. Termin do złożenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania usługi.
 3. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kancelarii: biuro@radcakaczorek-mastej.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Klienta z podaniem adresu poczty elektronicznej,  określenie usługi, której dotyczy reklamacja wraz ze wskazaniem terminu wykonania usługi, określenie przyczyn reklamacji wraz z ich uzasadnieniem, datę oraz podpis Klienta składającego reklamację, a także wskazanie żądania Klienta.
 5. Kancelaria rozpatruję reklamację w terminie  14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji, wówczas Kancelaria wykona ponownie usługę nie pobierając dodatkowej opłaty lub dokona zwrotu uiszczone opłaty przez Klienta.


§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wprowadzone   w Regulaminie obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające dostęp do strony, a powstałe w wyniku działań siły wyższej.
 3. Klient  wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.  
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.