Anulacja ładunku przez Zleceniodawcę w transporcie międzynarodowym i krajowym tzw. storno

1. czy przewoźnik może wystąpić z roszczeniem przeciwko Zleceniodawcy?


Jeżeli umowa zlecenia transportowego nie reguluje kwestii związanych z ewentualną anulacją zlecenia transportowego, w tym nie zawiera informacji o karach umownych,  wówczas w przypadku braku postanowień dotyczących anulacji umowy, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące.  Należy podkreślić, iż  zarówno w Konwencji CMR (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. ) jaki i w Ustawie Prawo przewozowe brak jest przepisów, które regulują kwestie, związane z anulacją zlecenia transportowego przez Zleceniodawcę. Ustawa prawo przewozowe odsyła do przepisów kodeksu cywilnego. Wobec tego w sytuacji gdy Zleceniodawca odwoła ładunek wówczas przewoźnik może wystąpić z roszczeniem na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego., zgodnie z którym „ dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Zatem jeżeli nie doszło do realizacji zlecenia transportowego, przewoźnikowi przysługuje prawo do żądania rekompensaty. 

2. W jaki sposób Przewoźnik powinien udowodnić powstałą szkodę?


Jeżeli w zleceniu transportowym brak jest postanowień, zawierających ewentualne uprawnienia przysługujące przewoźnikowi, w związku z anulacją ładunku, wówczas ciężar udowodnienia powstałej szkody spoczywa na przewoźniku. W związku z czym przewoźnik powinien wykazać, że w związku z anulacją zlecenia transportowego poniósł straty np. w postaci kosztów paliwa, z uwagi na podjazd na miejsce załadunku, powrót samochodu do bazy lub podjazd na inne miejsce załadunkowe,  wynagrodzenie kierowcy za np. cały dzień postoju i oczekiwania na załadunek, a także utrata przewidywanych korzyści, ponieważ z uwagi na anulacje ładunku, w danym dniu nie mógł znaleźć zastępczego ładunku lub znalazł ładunek jednakże  mniej korzystny np. znaczna różnica w wysokości frachtu. 

Reasumując, istotne są postanowienia umowy transportowej, a w przypadku braku uregulowań, w przedmiocie anulacji zlecenia, ciężar dowodu spoczywa na przewoźniku, który powinien wykazać, iż w związku anulacją zlecenia poniósł szkodę.

Treści publikowane na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej,  w związku z czym kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez czytelnika.  Należy mieć na uwadze, że  każdy stan faktyczny  jest inny i może różnić się od tego przedstawionego na blogu